Poetry


7th to the 8th centuries

• Muhammad ibn Zakariya al-Razi (ابن زکریا الرازی)
• Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (ابن موسی الخوارزمی)
• Abdullah Ibn al-Muqaffa (ابن مقفع)
• Bukhari (بخاری)
• Sibawayh (سیبویه)
• Baladhuri (بلاذری)

9th century

• Rudaki (رودکی)
• Mansur Al-Hallaj (منصور حلاج)
• Shahid Balkhi (ابوالحسن شهيدبن حسين جهودانکي بلخی)

10th century

• Ferdowsi فردوسی
• Abusaeid Abolkheir ابوسعید ابوالخیر
• Rudaki رودکی
• Abu Mansur Daqiqi ابومنصور دقیقی
• Mansur Al-Hallaj منصور حلاج
• Abolfazl Beyhaghi ابوالفضل بیهقی, historian
• Unsuri عنصری
• Rabi'a Balkhi رابعه بلخی
• Asjadi عسجدی
• Farrukhi Sistani فرخی سیستانی
• Kisai Marvazi کسائی مروزی
• Abu Shakur Balkhi ابوشکور بلخی
• Ayyuqi عیوقی
• Khwaja Abdullah Ansari خواجه عبدالله انصاری

11th century

• Abu'l Hasan Mihyar al-Daylami (d. 1037)
• Asad Gorgani
• Asjadi
• Ferdowsi, poet (925–1020)
• Omar Khayyám, poet (1048–1131)
• Hujviri d1073
• Abusaeid Abolkheir
• Sanai Ghaznavi
• Abdul Qadir Jilani
• Manuchihri
• Sanaayi
• Abolfazl Beyhaghi, historian
• Nasir Khusraw, traveller, writer and poet
• Farrokhi Sistani (فرخی سيستانی), poet
• Baba Tahir Oryan
• Rabi'ah Quzdari
• Abu-al-faraj Runi
• Keykavus Eskandar
• Nizam al-Mulk, author of Siyasatnama
• Azraqi
• Masud Sa'd Salman
• Uthman Mukhtari
• Qatran Tabrizi
• Mughatil ibn Bakri
• Asadi Tusi
• Nizami Arudhi Samarqandi
• Nizami
• Imam Muhammad Ghazali
• Abhari

12th century

• Adib Sabir ادیب صابر
• Am'aq عمعق بخارائی
• Anvari انوری ابیوردی
• Farid al-Din Attar, poet (about 1130-about 1220) فریدالدین عطار نیشاپوری
• Omar Khayyam, poet (1048–1131) عمر خیام
• Nizami, poet (about 1140-about 1203) نظامی
• Saadi, poet (1184-1283/1291?) سعدی
• Sheikh Ruzbehanشیخ روزبهان
• Abdul Qadir Jilaniعبدالقادر گیلانی
• Khaqani Shirvani خاقانی شروانی
• Sanaayiسنایی
• Sheikh Ahmad Jami
• Muhammad Aufi
• Falaki Shirvani
• Hassan Ghaznavi, poet
• Sanai Ghaznavi, poet
• Mu'izzi
• Ibn Balkhi
• Uthman Mukhtari
• Mahsati, poet مهستی گنجوی
• Rashid al-Din Muhammad al-Umari Vatvat خولجه رشید الدین وطواط
• Nizami Arudhi Samarqandiنظامی عروضی سمرقندی

13th century

• Farid al-Din Attar, poet (about 1130-about 1230)
• Jalal al-Din Muhammad Rumi, poet (1207–1273)
• Sultan Walad
• Saadi, poet (1184-1283/1291?)
• Rashid-al-Din Hamadani, (1247–1318)
• Amir Khosravi Dehlavi
• Shams Tabrizi
• Sheikh Ruzbehan
• Zahed Gilani
• Khwaju Kermani
• Mahmoud Shabestari
• Najmeddin Razi
• Muhammad Aufi
• Qazi Beiza'i
• Awhadi Maraghai
• Auhaduddin Kermani
• Ghiyas al-Din ibn Rashid al-Din
• Ata-Malik Juvayni

14th century

• Hafez, poet (born about 1310–1325) حافظ
• Rashid-al-Din Hamadani, Jewish convert into Islam (1247–1318)
• Amir Khusrow, امیر خسرو دهلوی
• Shams Tabrizi شمس تبریزی
• Khwaju Kermani خواجوی کرمانی
• Mahmoud Shabestari شیخ محمود شبستری
• Ubayd Zakani عبید زاکانی
• Shahin Shirazi
• Junayd Shirazi
• Qasem-e Anvar
• Ghiyas al-Din ibn Rashid al-Din
• Shah Nimatullah Wali

15th century

• Jami, poet (1414–1492)
• Mir Ali Shir Nava'i, poet (1441–1501)
• Imrani, poet (1454–1536)

16th century

• Teimuraz I of Kakheti (Tahmuras Khan)
• Sheikh Bahaii, Scientist, architect, philosopher, and poet (1546–1620)
• Vahshi Bafghi

17th century

• Teimuraz I of Kakheti (Tahmuras Khan)
• Abul Ma'āni Abdul Qader Bedil (1642–1720)
• Guru Gobind Singh (1666-1708) - Composed the famous Zafarnamah
• Zeb-un-Nissa Makhfi (1637–1702)
• Sheikh Bahaii, Scientist, architect, philosopher, and poet (1546–1620)
• Bhai Nand Lal (1633–1713)

18th century

• Hazin Lahiji (حزین لاهیجی)
• Hatef Esfehani, poet (هاتف اصفهانی)

19th century

• Mohammad-Taghi Bahar, malek al sho'ra محمد تقی بهار(ملک الشعرا)
• Ali Akbar Dehkhoda, linguist and journalist علی اکبر دهخدا
• Mirza Asadullah Khan Ghalib مرزا اسد اللہ خان غالب
• Mirzadeh Eshghi میرزاده عشقی
• Reza Gholi Khan Hedayat, poet and historian رضا قلی خان هدایت
• Iraj Mirza ایرج میرزا
• Ebrahim Poordavood, ancient languages, Avesta ابراهیم پور داوود
• Aref Qazvini عارف قزوینی
• Hassan Roshdieh حسن رشدیه
• Táhirih Qorrat al-'Ayn, Babi poet and theologian
• Farrokhi Yazdi فرخی یزدی
• Allama Muhammad Iqbal محمد اقبال Allama.
• Sheyda Gerashi, poet and Panegyrist شیدای گراشی

20th century and forward

• Abdumalik Bahori, Tajik-Persian poet
• Abdolkarim Soroush, philosopher
• Abolghasem Lahouti, communist poet (ابوالقاسم لاهوتی)
• Ahmad Kamyabi Mask, writer and translator (احمد کامیابی مسک)
• Ahmad Kasravi (احمد کسروی)
• Ahmad Raza Khan (احمد رضا خان)
• Ahmad Shamlou (احمد شاملو), poet
• Ali Akbar Dehkhoda, linguist (علی اکبر دهخدا)
• Ali Mohammad Afghani, writer (علی محمد افغانی)
• Ali Shariati, sociologist and theologian (علی شریعتی)
• Aref Qazvini, (عارف قزوینی)
• Asad Gulzoda, poet
• Aziz Motazedi, novelist (عزیز معتضدی)
• Bahman Sholevar, writer and poet (بهمن شعله ور)
• Bahram Bayzai, playwight (بهرام بیضایی)
• Bilal Yousaf, writer, critiquer
• Bozorg Alavi, (بزرگ علوی) writer
• Dariush Shayegan (داریوش شایگان)
• Ebrahim Nabavi, satirist (ابراهیم نبوی)
• Ehsan Naraghi, Scholar, sociologist and writer
• Ezzat Goushegir
• Farzona, poet (Фарзона/فرزانه)
• Farahnaz Amirsoleymani, author and illustrator (فرحناز امیرسلیمانی)
• Farrokhi yazdi, poet (فرخی یزدی)
• Farzaneh Aghaeipour (فرزانه آقاییپور)
• Fereidoon Tavallali, poet (فریدون توللی)
• Fereydoun Moshiri, poet (فريدون مشيری)
• Forough Farrokhzad, poet (فروغ فرخزاد)
• Ghazaleh Alizadeh, novelist (غزاله علیزاده)
• Gholam Hossein Saedi, writer
• Gholamhossein Mosahab, encyclopedist (غلامحسین مصاحب)
• Gulnazar Keldi, Tajik poet
• Hamid Dabashi, scholar and cultural critic
• Hamid Mosadegh(حمید مصدق)
• Hassan Roshdieh (حسن رشدیه)
• Heydar Yaghma (حیدر یغما)
• Houshang Golshiri (هوشنگ گلشیری)
• Houshang Moradi Kermani (هوشنگ مرادی کرمانی)
• Hushang Ebtehaj (H. A. Sayeh) (هوشنگ ابتهاج)
• Iraj Mirza, poet (ایرج میرزا)
• Iraj Pezeshkzad, novelist (ایرج پزشکزاد)
• Jalal Al-e-Ahmad (جلال آل احمد)
• Zhaleh Amouzegar (ژاله آموزگار)
• Khalilullah Khalili (خلیل الله خلیلی) Poet and writer
• Khosrow Naghed (خسرو ناقد), writer, translator
• Kioumars Saberi Foumani (کیومرث صابری فومنی)
• Loiq Sher-Ali (لائق شیرعلی), poet from Tajikistan
• Leila Kasra, poet and lyricist
• Leila Farjami, poet
• Mahbod Seraji, Writer (مهبد سراجی)
• Mahmoud Dowlatabadi (محمود دولت آبادی) • Mahmoud Melmasi - Azarm, poet (محمود ملماسي، آزرم)
• Majid Adibzadeh, Writer and scholar (مجید ادیبزاده)
• Majid M. Naini (مجید نایینی), writer, poet, translator, speaker
• Mana Aghaee, poet, author and translator (مانا آقایی)
• Manouchehr Atashi (منوچهر آتشی)
• Marjane Satrapi, graphic novelist
• Maryam Jafari Azarmani (مریم جعفری آذرمانی)
• Massoud Behnoud (مسعود بهنود), journalist
• Mehdi Akhavan-Sales, poet (مهدی اخوان ثالث)
• Mina Assadi, poet, author, journalist and songwriter (مینا اسدی)
• Mirzadeh Eshghi (میرزاده عشقی)
• Mirzo Tursunzoda, Tajik poet
• Mohammad Ali Jamalzadeh, writer (محمد علی جمالزاده)
• Mohammad Hejazi, novelist and playwright
• Mohammad Hossein Shahriar, poet (محمد حسين شهريار)
• Mohammad Jafar Pouyandeh (محمد جعفر پوینده)
• Mohammad Mokhtari(محمد مختاری)
• Mohammad Reza Ali Payam (Haloo), poet (محمدرضا عالیپیام)
• Mohammad Reza Shafiei-Kadkani, poet (محمدرضا شفیعی کدکنی)
• Mohammad-Amin Riahi, scholar and writer (محمدامین ریاحی)
• Mohammad-Reza Shafiei-Kadkani, poet
• Mohammad-Taghi Bahar, poet(محمد تقی بهار)
• Mona Borzouee, poet,lyricist,writer(مونا برزویی)
• Monica Malek-Yonan, playwright
• Morteza Motahhari, theologian (مرتضی مطهری)
• Muhammad Iqbal, poet (محمد اقبال)
• Nader Naderpour, poet (نادر نادرپور)
• Nima Yushij, poet (نیما یوشیج)
• Nosrat Rahmani, poet (نصرت رحمانی)
• Parvin E'tesami, poet (پروین اعتصامی)
• Rahi Mo'ayeri, poet (رهی معیری)
• Reza Baraheni, poet and critic (رضا براهنی)
• Reza Khoshnazar, novelist(رضا خوشبين خوشنظر)
• Reza Gholi Khan Hedayat, poet and historian (رضا قلیخان هدایت)
• Rosie Malek-Yonan, novelist and playwright
• Roya Hakakian, poet, writer, journalist (رویا حکاکیان)
• Saboktakin Saloor, novelist
• Sadegh Choubak, writer (صادق چوبک)
• Sadegh Hedayat (صادق هدایت)
• Sadriddin Ayni (صدرالدين عيني), Tajikistan's national poet and one of the most important writers of the country's history.
• Saeed Nafisi, scholar, poet and writer
• Sahar Delijani, novelist (سحر دلیجانی)
• Samad Behrangi, writer (صمد بهرنگی)
• Shahrnush Parsipur, novelist (شهرنوش پارسیپور)
• Shams Langeroodi, poet (شمس لنگرودی)
• Shamim Hashimi, poet and writer (شمیم ہاشمی)
• Sheema Kalbasi, poet and translator (شیما کلباسی)
• Shima Nesari Haghighi Fard, poet and writer (شیما نثاری حقیقی فرد)
• Siavash Kasraie poet (سیاوش کسرایی)
• Simin Behbahani, poet (سیمین بهبهانی)
• Fatemeh Shams poet (فاطمه شمس)
• Simin Daneshvar, writer (سیمین دانشور)
• Sipandi Samarkandi, Tajik bilingual poet
• Sohrab Sepehri, poet and painter (سهراب سپهری)
• Syed Waheed Ashraf, Poet, Sufi, Scholar, Critic
• Temur Zulfiqorov, Tajik poet (Темур Зулфиқоров)
• Varand, poet (واراند)
• Yadollah Royaee, poet (یدالله رویایی)
• Seyedmeysam aghaseyedhosseini, poet and writer (سید میثم آقا سید حسینی)
• Yasmina Reza, poet (یاسمینا رضا)
Zoya Pirzad novelist (زویا پیرزاد)